12.05.2023Bildiriş / Bäsleşikler

“Ibn Sinanyň nesilleri” atly halkara himiýa olimpiadasyna çagyrýarys


Online Passenger bookstore-nyň hemaýatçylyk etmeginde
Hemme himiýa söýýän mekdep okuwçylaryny “Ibn Sinanyň nesilleri” atly halkara himiýa olimpiadasyna çagyrýarys. Olimpiada sanly ulgam arkaly on günüň dowamynda birnäçe döwletleriň gatnaşmagynda bolar.

Olimpiadanyň gün tertibi aşakdaky şekilde bolar:
Açylyş güni 19-njy maýda sanly ulgam arkaly dürli döwletlerden mugallymlaryň çykyş etmeginde bolar.

Ýekeleýin synag güni 20-nji maýda sanly ulgam arkaly mugallymlaryň elektron poçta salgysyna soraglar ugradylar. Okuwçylar çözüwlerini berlen wagtyň içinde çözülişlerini elektron formatda olimpiada merkeze sanly ulgam arkaly ugratmaly bolarlar.

Toparlaýyn synag güni 21-nji maýda sanly ulgam arkaly topar ýolbaşçylaryň elektron poçta salgysyna soraglar ugradylar.

Toparlar synagyň jogaplaryny berlen wagtyň içinde çözülişlerini elektron formatda olimpiada merkeze sanly ulgam arkaly ugratmaly bolarlar.

Synaglardaky soraglaryň jogaplary 22-nji maýda sanly ulgam arkaly gatnaşyjylara ýetiriler.

Olimpiadanyň netijeleri 28-nji maýda internet habarlarynda çykarylar.
Ýeňijeleriň diplomlary 29-njy maýda sanly ulgam arkaly gowşurylar.
Olimpiadanyň ýekeleýin synagy iki kategoriýada ýagny
kiçi synplar (2008-nji ýyldan soňra doglanlar),
uly synplar (2005-nji ýyldan soňra doglanlar).

Olimpiadanyň toparlaýyn synagy 4 adamdan köp bolmaly däl.
Olimpiada ýazylmak üçin gerekli resminamalar üçin şu elektron salgysyna we telefon belgisine ýüz tutup bilersiňiz:+99361063229;
+99362004320.

Merdangeldi BAÝRAMOW,
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň
Berdimuhamet Annaýew adyndaky
Ýöriteleşdirilen harby mekdebiň
çagyryş boýunça harby gullukçysy.

Tmpedagog